CHI TIẾT DỰ ÁN

Phía Đông Bắc: giáp đường quy hoạch 25,0m
Phía Đông Nam: giáp đường quy hoạch 33,0m
Phía Tây Nam: giáp tuyến đường sắt Bắc Nam        
Phía Tây Bắc: giáp đường quy hoạch 25,0m
Diện tích: 33.072 m2