CHI TIẾT DỰ ÁN

Phía Bắc: giáp đường quy hoạch (B=16,5m)
Phía Nam: giáp đường quy hoạch (B=11,5m)
Phía Tây: giáp đường quy hoạch (B=11,5m)
Phía Đông: giáp đường quy hoạch (B=29,0m)
Tổng diện tích:30.783 m2. Trong đó đất đất công trình là 6.815 m2, đất nhà để xe là 1.411 m2, đất cây xanh sân bãi là 22.557 m2.