CHI TIẾT DỰ ÁN

Chiều dài: 1.640m (từ Hồ Tùng Mậu đến Quốc lộ 1A)
Mặt cắt: B=7.5m+10.5m+6.0m+10.5m+7.5m=42.0m

Chiều dài: 1.640m (từ Hồ Tùng Mậu đến Quốc lộ 1A)
Mặt cắt: B=7.5m+10.5m+6.0m+10.5m+7.5m=42.0m
Tổng mức đầu tư: 606.946.570.000 đồng