CHI TIẾT DỰ ÁN

Bắc:  Giáp khu dân cư Hoà Phát 5
Nam: Giáp Hồ điều tiết
Đông: Giáp khu dân cư Tây Trường Chinh
Tây:   Giáp tuyến đường tránh Đà Nẵng
Diện tích: 146.480 m2
Tổng số lô khai thác: 653 lô